Forskningsöversikt

Svenska
Svenska
    English
English

Här kan du söka i vår databas med över 4 300 vetenskapliga artiklar rörande dövblindhet. Du kan fritextsöka eller söka bland våra förutbestämda kategorier. Till vissa artiklar finns ett abstract tillgängligt och vissa artiklar finns i gratisversion, att ladda ner direkt. Andra artiklar finns inte tillgängliga på nätet utan måste beställas. Det kan du få hjälp med om du vänder dig till närmaste bibliotek.

Artiklarna har samlats in via systematisk sökning i vetenskapliga databaser utan en bakre tidsgräns och fram till och med januari 2021. Uppdatering sker en gång per år. Länk till sökstrategierna finns här.

I vårt urval av vetenskapliga publikationer förekommer endast artiklar som på något sätt behandlar dövblindhet. Därför kan det finnas annan publicerad forskning av en författare eller artiklar om ett specifikt syndrom, som inte finns med i denna forskningsöversikt.

Du kan söka fritt i forskningsöversikten genom att välja till exempel namn på ett syndrom eller ett område du är intresserad av. Skriv in ditt/dina sökord i rutan som heter "sökord". Det går bra att kombinera flera olika sökord med enbart mellanslag mellan sökorden t ex Usher rehabilitation. Mellanslaget tolkas då som ett OCH i databasen. Artiklarna är skrivna på engelska, så dina sökord måste vara på engelska.

Om du vill förfina din sökning kan du avgränsa den med hjälp av de kryssbara rutorna med förutbestämda kategorier, och/eller genom att kombinera med författarnamn eller årtal. Observera att en författares namn kan stavas på lite olika sätt i olika databaser. Du kan också välja att endast söka bland de förutbestämda kategorier du är intresserad av.

Om du har kommentarer till denna forskningsöversikt, skriv gärna till oss via kommentarfältet.

Research Overview

Svenska
Svenska
    English
English

Here you can search in our database with over 4,300 scientific articles concerning deafblindness. You can do a free text search, or search among our categories. For some articles an abstract is available, and some articles come in free-of-charge issues, for downloading. Other articles are not available online, but need to be ordered. If you turn to your nearest library, they will help you ordering those articles.

The articles have been collected through systematic searches in scientific databases, stretching from any time in the past up until Januar 2021. The material is updated once a year. Link to the search strategies.

In our collection of scientific publications, there are only articles that in some way concern deafblindness. Therefore, other published research by an author, or articles about a specific syndrome might not be included in this research overview.

You can search freely in the research overview by choosing for example the name of a syndrome, or an area of your interest. Write your search word(s) in the box called "search words". It is possible to combine several search words with space between the words, e.g. Usher rehabilitation. Space is interpreted as AND in the database. The articles are written in English, so you must use English search words.

If you want to narrow down your search, you can define it by ticking the boxes next to the categories, and/or by combining the search word with the name of the author or the year. Please note that an author's name can be spelled differently in different databases. You can also choose to limit your search to the categories you are interested in.

If you have any comments to this research overview, please contact us using the comment field.

{{ getText('FindForm') }}

   {{ getText('InfoResult') }}

{{ getText('Found') }}{{ foundcount }}

{{r.record_number}}.

{{r.secondary_title}}, ; {{r.volume}} ({{r.number}}) : {{r.pages}} .
doi: {{r.electronic_resource_num}}

Link to PubMed

{{u}}

{{ getText('Category') }}:

Keywords:

Abstract

{{r.secondary_title}}, ; {{r.volume}} ({{r.number}}) : {{r.pages}} .
doi: {{r.electronic_resource_num}}

Link to PubMed: {{r.Link_pubmed}}

{{u}}

{{ getText('Category') }}:

Keywords:

Abstract

{{ getText ('SendComment') }}

{{ getText('Feedback') }}

{{ getText('Email') }}
{{ getText('CommentOK') }}
{{ getText('CommentError') }} {{ commentErrorNo }}